Kulatý stůl projektu Evropská agenda pro vzdělávání dospělých

Kulatý stůl projektu Evropská agenda pro vzdělávání dospělých

Aneta Vencovská

5. 5. 2021 – V rámci projektu EAAL proběhl 23. dubna online kulatý stůl na téma regionální spolupráce v oblasti vzdělávání dospělých. Mezi pozvanými byli aktéři působící na poli vzdělávání dospělých na regionální i národní úrovni.

Cílem kulatého stolu projektu Evropská agenda pro vzdělávání dospělých (EAAL) bylo iniciovat diskuzi o tom, zda je možné vzdělávání dospělých koordinovat na regionální úrovni, jaké kroky je pro to nezbytné udělat a kdo by měl zastupovat roli koordinátora.

Koordinace vzdělávání dospělých a spolupráce v regionech

Účastníkům byly prezentovány dva regionální přístupy ke koordinování vzdělávání dospělých a k zajištění spolupráce v této oblasti, a to z Jihomoravského a Plzeňského kraje. Jihomoravský kraj reprezentovala Hana Rozprýmová za zájmového sdružení JCMM a aktivity Info Kariéry – informačně vzdělávacího střediska Plzeňského kraje představil Lukáš Vlček. Příklady z těchto dvou krajů byly pro účastníky detailněji zpracovány v podkladovém materiálu Regionální spolupráce v oblasti vzdělávání dospělých a podpory celoživotního učení. Své aktivity prezentoval i projekt UpSkilling, který působí v regionech prostřednictvím sítě krajských koordinátorů s cílem přispět k rozšíření dalšího vzdělávání.

Diskuze

Jádrem kulatého stolu byla diskuze nad představenými příklady a možnostmi uchopení vzdělávání dospělých na regionální úrovni. Diskuze byla strukturována do tří témat, k nimž se účastníci vyjadřovali prostřednictvím nástroje Slido:

Na jaké úrovni by mělo být vzdělávání dospělých koordinováno?

V otázce, na jaké úrovni by měla koordinace vzdělávání dospělých probíhat, získala při hlasování účastníků kulatého stolu nejvíce hlasů (88 %) právě možnost koordinace na regionální úrovni.   

EAAL kulaty stul 1

Co je třeba podniknout pro koordinování vzdělávání dospělých na regionální/místní úrovni?

Účastníci v průběhu kulatého stolu zaznamenali předpoklady pro koordinování vzdělávání dospělých na regionální či místní úrovni. Z popsaných předpokladů vykrystalizovala témata jako potřeba centrální platformy pro vzdělávání dospělých, podpory z kraje, rozvíjení spolupráce, dále také potřeba propagace a marketingu vzdělávání dospělých a celoživotního učení, zajištění dostatečných a trvalých financí a personálních zdrojů, ale například i potřeba inspirace pomocí příkladů dobré praxe z jiných regionů a ze zahraničí.

 • Jedna instituce (platforma), která bude koordinaci zastřešovat.
 • Strategický leadership na úrovni kraje.
 • Jmenovat zodpovědnou osobu za oblast vzdělávání dospělých v regionu; sdílet příklady dobré praxe jak ze zahraničí, tak z jiných regionů; mediální propagace vzdělávání dospělých.
 • Analyzovat potřeby, zjistit možnosti vzdělavatelů, přehledně a dostupně soustředit nabídku, informovat zúčastněné (zájemce, další vzdělavatele a poskytovatele), zajistit dobrý marketing (jednoduše řečeno sladit nabídku a poptávku).
 • Poskytnout podporu ze strany krajských úřadů.
 • Nastavit určitou koncepci, poskytnout základní platformu, vytvořit pracovní síť a zajistit koordinaci.
 • Dát šanci všem.
 • Zajistit dostatek peněz.
 • Vytvořit podmínky – zastřešující rámec, silná podpora z centra, trvalé financování.
 • Jedno sběrné místo o možnostech vzdělávání dostupné všem (např. web), kde budou shromažďovány informace o potřebách veřejnosti a trhu práce.
 • Pravidelná setkání, dostatečné personální kapacity pro koordinaci a držení potřebnosti tématu, definování společného cíle, vize.
 • Pojmenování regionálního cíle, oslovení stávajících stakeholderů.
 • Finanční a administrativní podpora vzdělávacím organizacím, popularizovat a podtrhovat úlohu kariérového poradenství, mít schopného organizátora.
 • Podporovat spolupráci jednotlivých aktérů, peníze na marketing tématu vzdělávání dospělých / celoživotního učení.
 • Finance, kvalitní personální zdroje.
 • PR, peníze a nadšení lidé.
 • Jednotná koncepce kraje a vedení.
 • Rozvíjet spolupráci mezi všemi aktéry ve vzdělávání.
 • Marketing tématu.

Kdo by měl koordinovat vzdělávání dospělých na regionální/místní úrovni?

Na otázku, kdo by měl koordinaci zajišťovat, účastníci nejčastěji odpovídali, že by koordinátorem měl být kraj nebo krajský úřad.   

EAAL kulaty stul 2

Body z diskuze

 • Rolí ministerstev coby subjektů na národní úrovni je pojmenovávat témata ve strategických dokumentech, komunikovat je a přitahovat k nim pozornost. Regionální specifika může však postihnout pouze regionální přístup. Z toho důvodu mají subjekty na národní úrovni funkci jednak zastřešující a jednak podpůrnou, aby kraje mohly nacházet řešení na své úrovni.
 • Národní úroveň by měla ve vztahu ke krajské úrovni pouze udávat mantinely.
 • Ke koordinaci vzdělávání dospělých by mohly přispět plánované aktivity Národního plánu obnovy v gesci MPSV, v jehož rámci by měla vzniknout centrální databáze kurzů (včetně kurzů soukromých poskytovatelů) a sítě moderních vzdělávacích center (zahrnující vzdělávací organizace, zaměstnavatele, školy aj.). Podpora v Národním plánu obnovy by měla být určena jak nezaměstnaným, tak i zaměstnaným lidem.
 • Z hlediska poskytovatelů vzdělávání je důležité, aby aktivity koordinace cílily na všechny poskytovatele vzdělávání, veřejné i soukromé.
 • Je žádoucí upřednostňovat již existující nástroje (např. platformy sdružující kurzy) před budováním úplně nových. Stejně tak u řešení vzniklých v rámci projektů je třeba předem ohlídat jejich životnost po skončení projektu.  
 • Kromě operačního programu Zaměstnanost (OPZ+) je cílová skupina dospělých nově zahrnuta do operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK).
 • Osvědčeným způsobem, využitelným i v případě koordinace vzdělávání dospělých, je spolupráce s organizacemi, jako např. Euroguidance v oblasti kariérového poradenství.
 • Spolupráci při koordinování vzdělávání dospělých může nabídnout i síť krajských koordinátorů AIVD.
 • Je třeba podpořit kulturu spolupráce mezi poskytovateli vzdělávání dospělých, nemůže to být pouze byznys.
 • Cílem je, aby lidé věděli, jak se můžou rozvíjet. Informace by proto měly jít z různých zdrojů, ze všech úrovní. Celoživotní učení by mělo být veřejné téma.
 • Národní úroveň by měla zjednodušit přenos dobré praxe na nižší úrovně, zejména pokud se týkají aktivit směřujících k podpoře konkrétních lidí.
 • Vzdělávání dospělých v krajích by bylo vhodné posílit úředníky, dále je třeba informovat o vzdělávacích příležitostech v krajích, mělo by být systémově propojené.
 • Tvorba databáze kurzů a poskytovatelů dalšího vzdělávání je zajímavé téma, ale těžké na udržitelnost. Databáze musí být vždy propojená na něco, aby nevznikla databáze pro databázi.

Foto: Patrick Perkins na Unsplash