Rozvíjíme digitální gramotnost v předškolním vzdělávání

Rozvíjíme digitální gramotnost v předškolním vzdělávání

Hana Splavcová

10. 8. 2020 – Budete mluvit s dětmi v mateřské škole nebo na prvním stupni ZŠ o něčem tak abstraktním, jako je digitální svět? Chtěli byste dětem přiblížit tuto problematiku poutavým způsobem? Pomůžou Vám ajťák Michal a robůtek TIO.

Pokud se chceme věnovat problematice rozvoje digitální gramotnosti v předškolním vzdělávání, musíme v první řadě pojmenovat, čeho můžeme v předškolním vzdělávání dosáhnout, co od něj můžeme (a máme) očekávat. Je nutné si uvědomit, že předškolní vzdělávání představuje vlastně propedeutiku pro všechny vzdělávací oblasti, pro další vzdělávání. Nemůžeme si tedy představovat, že dítě bude na konci předškolního vzdělávání všemu rozumět, všechno znát a umět. Posláním předškolního vzdělávání je podpora celkového rozvoje dítěte, vytváření předpokladů pro jeho další vzdělávání a celoživotní učení.

Kvalitní předškolní vzdělávání funguje plně na principu individualizace. Učitel respektuje vývojová specifika každého dítěte tím, že uplatňuje odpovídající metody a formy práce, maximálně přizpůsobuje vzdělávací nabídku vývojovým fyziologickým, kognitivním, sociálním a emočním potřebám dětí. Mezi základní pravidla patří postup učení od jednoduchého ke složitějšímu, od konkrétního k abstraktnějšímu. Předškolní vzdělávání využívá ve velké míře situační, prožitkové a kooperativní učení hrou a činnostmi. Učitel využívá prožitky a zkušenosti dětí k přípravě vyvážené a provázané vzdělávací nabídky, která je pro děti atraktivní, srozumitelná a podněcuje děti k dalšímu učení a poznávání v souvislostech.

Technologie a digitální prostředí

Jsme si vědomi toho, že problematika technologií a digitálního prostředí v běžném životě je pro mnoho učitelů těžko uchopitelná. Když přihlédneme k vývojovým možnostem dětí předškolního nebo raného školního věku, stává se ještě složitější. Jak mluvit s dětmi, které potřebují poznávat konkrétní věci, vše si osahat, vyzkoušet, o něčem tak abstraktním, jako je digitální svět a bezpečné zacházení s jeho možnostmi?

Podobně, jako cílíme na rozvoj sociálních vztahů, úcty k druhým a základy slušného chování, je právě toto období vhodné pro utváření základů pro bezpečné užívání technologií, získání prvotního vhledu do světa možností, které díky technologiím máme. Můžeme tak do jisté míry i omezit jejich rizika, kterým budou muset děti v životě čelit.

Významnou součástí oblasti rozvoje digitální gramotnosti v předškolním vzdělávání se přirozeně stává téma etiky, bezpečí, zdravého užívání technologií a komunikace v digitálním světě. Na základě získaných zkušeností se ukazuje, že je potřebné děti s těmito atributy digitální gramotnosti seznamovat od raného věku. Pokud je totiž téma předkládáno starším dětem, může být pozdě, protože děti již technologie běžně samostatně užívají, mohou mít vytvořené nevhodné návyky a mohlo by být obtížnější je měnit.

Zařazování této problematiky do vzdělávací nabídky nám může připadat obtížné, těžko uchopitelné. Je zcela přirozené, že se obáváme toho, co neznáme. Začněme tím, že nebudeme hledat nic nového a speciálního. Vycházejme z toho, co děti dobře znají a co my, učitelé, umíme. Přibližujme se dětem a jejich myšlení prostřednictvím příběhů, ve kterých můžeme společně nacházet a dále rozvíjet střípky dosavadních zkušeností a prožitků dětí.

Robůtek TIO

Protože jsme si vědomi významu příběhu v učení dětí, představujeme vám projekt, který vznikl v Národním pedagogickém institutu České republiky, resp. v projektu Podpora práce učitelů (PPUČ). Oslovili jsme kolegyně, které ve své mateřské škole s příběhy pravidelně pracují, a to zejména s příběhy, které samy vymyslely s ohledem na téma, které chtějí dětem přiblížit, zprostředkovat. A tak vznikla série příběhů o robůtkovi TIO.

Původně jsme pracovali s modelem pěti příběhů, který se časem nabalil, a to nejen o další příběhy zaměřené na potřebná související témata, ale také rozšířením nabídky k doprovodným činnostem při práci s jednotlivými příběhy. Vznikly komiksy, karty časové posloupnosti, sudoku, které jsou dostupné na Metodickém portálu RVP.CZ a také na samostatných webových stránkách www.tio-projekt.cz. Další materiály připravujeme, budou rovněž postupně zveřejňovány na stejném místě. Věříme, že si i Vy sami pro svou práci doplníte tento metodický materiál o nové nápady, které budete realizovat ve svých mateřských školách, se svými dětmi, podle svých možností a podmínek.

Cílem materiálu je prostřednictvím robůtka, jehož jméno v sobě nese nejen jeho oblíbené slovní spojení „ty jo“, ale především základní myšlenku příběhů, Technologie – Informace – Objevy, přiblížit dětem a žákům v prvním období základního vzdělávání na 1. stupni téma komunikace, etiky a bezpečí v digitálním světě.

Přejeme Vám hodně pěkných zážitků s robůtkem TIO a s jeho průvodcem Michalem. Budeme rádi, pokud nám pošlete postřehy, fotografie, nebo jiné záznamy ze společné práce, pokud s námi budete sdílet své zkušenosti s rozvojem (nejen) digitální gramotnosti dětí.

Mgr. Hana Splavcová